Algemene Voorwaarden voor Lingerie Corhel

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Lingerie Corhel met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 60B - 2221 Booischot en ingeschreven in de K.B.O onder nummer . (Hierna: “Lingerie Corhel”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene Voorwaarden webshop Lingerie Corhel

Algemene voorwaarden

Misschien heb je al wat ervaring met online shoppen, of misschien is het je eerste keer? Wij willen van uw ervaring een fijne ervaring maken en daarom leggen we je hier uit hoe shoppen in onze webwinkel in zijn werk gaat.
Voor alle vragen of onduidelijkheden in verband met de webwinkel en artikelen kan u ons contacteren via info@lingeriecorhel.be of op onze site met het contactformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.

Productinformatie
Al onze producten worden gedetailleerd omschreven en met foto’s een zo goed mogelijk beeld gebracht. De kleur op de foto kan echter lichtjes afwijken van de echte kleur.
Wanneer je een bepaalde maat niet kunt bestellen, wil dit zeggen dat dit uitverkocht is en niet meer terug zal binnenkomen.
Als u graag uw artikelen of 1 van u artikelen als cadeau verpakt wilt, doen wij dit graag voor u, door middel van een berichtje achteraf,  u kan dan ook aanduiden voor welke gelegenheid. (verjaardag, zomaar, Valentijn, feestdagen, geboorte, spoedig herstel, moederdag, vaderdag)

Definitief bestellen
Ben je nieuwe klant, dan moet je alle gegevens die u gevraagd word invullen en een persoonlijk paswoord kiezen. Heb je al eens een bestelling geplaatst dan kan u via je login en uw paswoord aanmelden, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. U kan uw paswoord en login ook altijd wijzigen. Uw gegevens worden voor geen andere activiteiten gebruikt.
Na bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Indien er een artikel niet voorradig is word u hiervan verwittigd.  Uw bestelling word na bevestiging max. 10 dagen gereserveerd, indien na 10 dagen nog geen betaling is ontvangen word deze bestelling tenietgedaan.

Verzending
Wij streven ernaar om ten laatste 1 werkdag na ontvangst van betaling te verzenden, tenzij er een artikel niet voorradig is. Na verzending kan het tot max. 2 werkdagen duren eer het pakket bij u thuis word aangeboden.
Wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil.

Verzendkost
Naar België:
Uw bestelling wordt steeds met taxipost verzonden, hiervan bedraagt de verzendkost steeds 5,95 euro, ongeacht de grootte en het gewicht van uw pakket. Verzending is gratis voor bestellingen boven de 40 euro!
Indien u niet aanwezig bent op het tijdstip van aflevering, ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de bus en kan u het pakket afhalen in het vernoemde postkantoor.
Naar Europa:
Verzendkost voor buitenland binnen de EU bedraagt 7,95 euro of worden gratis verzonden vanaf 50 euro. Pakketten voor buitenland kan u uiterlijk 7 dagen na verzending verwachten.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of vertraging tijdens de verzending.

Betaling
Betalingen enkel met bancontact. U word na de bestelling doorverwezen naar de betaalpagina.

Ruilen/ retourneren
Mocht u over een artikel niet tevreden zijn kunt u deze binnen 7 dagen voorafgaande van een mail retourneren. De artikelen worden alleen teruggenomen mits zij onbeschadigd en ongebruikt zijn en in bijzijn van het aankoopfactuur. U bent zelf verantwoordelijk voor de terugzending en de verzendkost. Na ontvangst van goederen krijgt u uw geld terug, exclusief verzendkosten binnen de 10 werkdagen. Betreft het een artikel te zijn die verkeerdelijk werd geleverd door ons, nemen wij uiteraard de kosten voor verzending op ons.

keyboard_arrow_up

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x